Il nostro team

Florent Boutot

Florent BOUTOT (Francia)
Direttore

Ji Xiaofei

Jason JI (Cina)
Capo progetto

Ryan Leung

Ryan Leung (Hong Kong)
Capo progetto - DTP

Zheng Shangfan

Sunny CHENG (Taiwan)
Vice direttrice

Patrick Bois

Patrick BOIS (Canada)
Capo progetto